KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA


Sancak Ecza Deposu A.Ş., Sancak Ecza Deposu A.Ş. (“Sancak Ecza Deposu” olarak adlandırılacaktır)  olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere, özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması, korunması ve etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatını haiz olan Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır. İşbu belgede yer alan “kişisel veri” kavramı, özel nitelikli kişisel veriyi de kapsayacak şekilde kullanılmıştır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılması Amacı

Kişisel verileriniz Şirket yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, şirket faaliyetlerinin yürütülmesi ve Şirket ile eczacılar arasındaki iletişimin yürütülmesi, eczacılar ile Şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkilerin devamı, eczacıların etkinlik katılımları gibi organizasyonel süreçlerinin yönetimi ve eczacıların yurtiçi ve yurtdışı otel, konaklama, vize gibi organizasyonlarının yapılması, Şirketimizin sunduğu mal ve hizmetlerin iyileştirilmesi ve bu kapsamda Şirket içi iletişimin sağlanması, Şirketimizin sağladığı imkanlardan faydalanılması, Şirketimizin mal ve hizmetlerinin duyurulması, Şirket kampanyalarının ve yeni çalışmalarının duyurulması, prim, limit ve tahsilat süreçlerinin yönetimi, eczane satış analizlerinin gerçekleştirilmesi, sözleşme öncesi ve sonrasındaki süreçlerde hukuki ve teknik risk tespiti ve yönetimi resmi daireler nezdindeki süreçlerin yönetimi, yasal süreçlerin yürütülmesi, eczacılar ile devam eden ticari ilişkinin (e-ticaret süreci de dahil olmak üzere) devamı için gerekli sistemsel ve teknik çalışmaların yapılması, eczacıların Şirket mal ve hizmetlerinden memnuniyetinin ölçümlenmesi, Şirket tanıtımı için gerçekleştirilen dergi röportajı gibi etkinliklerin yönetilmesi, Şirket global politika ve prosedürlerine uyumun sağlanması, iş süreçlerinde güvenliğin ve planlı periyodik iç denetim faaliyeti gibi gerekli görülen denetimlerin yürütülmesi, resmi merciiler nezdindeki süreçlerin yürütülmesi, kampanya ve promosyon süreçlerinin yönetilmesi, Şirket ürün ve hizmetleri ile ilgili değerlendirme süreçlerinde eczacıların görüşlerinin toplanması, Şirketimizin şikayet, anket, değerlendirme, talep ve önerileriniz doğrultusunda sunduğu hizmetlerin geliştirilmesi, Şirket ile ilgili memnuniyetsizliğin ölçümlenmesi ve giderilmesi, Şirket verimliliğinin arttırılması, Şirket faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması, iş ortaklarımızla ve tedarikçilerimizle mevcut ticari ve hukuki ilişkilerimizin sürdürülebilmesi, cari hesap kartlarının oluşturulması, eczacılarımızın birlik ve odaları gibi kurumlar nezdindeki süreçlerin yönetilmesi amaçları ile bağlantılı ve sınırlı olarak basılı ve/veya ıslak imzalı olarak veya elektronik ortamda kaydedilmekte ve işlenmektedir. 
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla;
* Şirket iş ve faaliyetlerinin yürütülmesi için yapılan sözleşmelerin, kurulan sözleşmesel ve ticari ilişkilerin, verilen taahhütlerin yerine getirilmesi amacıyla çalışanlarımızla, tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla, hizmet sağlayan şirketlerle (telekomünikasyon hizmeti veren şirketler, ortak sağlık ve güvenlik birimi, seyahat acentesi, organizasyon şirketi, teknik destek şirketi vb.), süreçlerin yönetilmesi resmi kurum ve kuruluşlarla, yurtiçi ve yurtdışında bulunan Sancak grup şirketleri ile
* Ödemelerin yapılabilmesi için birlikte çalıştığımız banka, resmi kurum ve kuruluşlarla ile 
* Şirket mal ve hizmetlerine ilişkin memnuniyetinizin ölçümlenmesi için hizmet alınan anket firması ile 
* Hak ve menfaatlerimizin savunulması, ticari ve operasyonel süreçler için gerekli olduğunda avukatlar ve danışmanlar ile diğer ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla 
veri güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tedbirler Şirketimizce alınarak, paylaşılabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, başta Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuatının gereklilikleri olmak üzere ilgili diğer kanun maddeleri doğrultusunda KVKK m. 5/2/a uyarınca işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlara aktarılmaktadır. Bunun yanında kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 altında yer alan aşağıdaki alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süreci

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır ve sonrasında tamamen KVKK’ya uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir. 

 1. Kişisel Verilerin Güvenliği

Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, bildirilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerektiğinde şifrelenerek, sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişebileceği şekilde ve gerekli diğer bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

 1. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz

KVKK madde 11 uyarınca, Sancak Ecza Deposuna başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; kvkk@sancakecza.com.tr mail adresimize veya Cihangir Mah. Şehit P.Onb. Murat Şengöz Sok. No:11/1 Avcılar / İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden, noter kanalıyla veya KVK Kanunu'nda belirtilen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz

Veri Sorumlusu:

Sancak Ecza Deposu Anonim Şirketi

Adres: Cihangir Mah. Şehit Piyade Onbaşı Murat Şengöz Sok. No:11/1 Avcılar/İstanbul

Telefon: 0 212 422 84 55-56

[İstanbul Ticaret sicil numarası 156665-5 Mersis No 0743069005800001 ; www.sancakecza.com.tr]